Onderschrift onder onze handtekening

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar www.wereldkinderdagoosterhout.nl voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft. 

De informatie in deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) en bevat mogelijk vertrouwelijke gegevens. Met uitzondering van de geadresseerde(n) is het niet toegestaan deze informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins actie te ondernemen op basis van de informatie. Mocht u deze informatie abusievelijk hebben ontvangen, neem dan contact op met de afzender en verwijder de informatie uit uw computers(systeem). Wereldkinderdag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en incomplete verzending van deze informatie, noch is zij aansprakelijk voor vertraagde verwerking hiervan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plaatsing online

Wereldkinderdag is een stichting gevestigd aan Mercurius 13, 4907 CD Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Wereldkinderdag Oosterhout,

www.wereldkinderdagoosterhout.nl

info@wereldkinderdagoosterhout.nl

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van deelnemers en sponsoren 

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor de (potentiële) deelnemers als voor sponsoren. 

Bent u een (potentiële) deelnemers van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u informatie te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen uw deelname of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) sponsor dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst in dit geval mogelijke reclame-uitingen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Welke persoonsgegevens worden verzameld

Wereldkinderdag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan het evenement en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wereldkinderdag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden/trajecten;
 • Verzenden van informatie;
 • U te kunnen bellen of e-mailen:
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Onze bewaartermijnen

Wereldkinderdag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam à 7 jaar (wettelijke verplichting);
 • Adresgegevens à 7 jaar (wettelijke verplichting);
 • Geslacht à maximaal 7 jaar na beëindiging overeenkomst (uitvoering overeenkomst);
 • Telefoonnummer à maximaal 7 jaar na beëindiging overeenkomst (uitvoering overeenkomst);
 • E-mailadres à afmelding nieuwsbrief of maximaal 7 jaar na beëindiging overeenkomst;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch à maximaal 7 jaar na beëindiging overeenkomst;

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Wij maken geen gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden lokaal opgeslagen in een gesloten omgeving. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. 

Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze websites wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Na uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw computer, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de eventuele andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij zullen uw gegevens 7 jaar na ons laatste contact verwijderen. Tenzij in latere communicatie met u is overeengekomen uw gegevens voor toekomstige samenwerking te bewaren.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot onze Privacy medewerker, info@wereldkinderdagoosterhout.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

01-05-2018

Stichting Wereldkinderdag Oosterhout